top of page

Sociální podnik

Společnost se hlásí k principům sociálního podniku. Zavazuje se tyto principy naplňovat vytvářením vhodných pracovních podmínek pro lidi se zdravotním postižením a podporovat pracovní a sociální dovednosti pro zlepšení jejich kvality života. Společensky prospěšným cílem je vytvářet a udržovat pracovní místa pro znevýhodněné osoby, zejména pro osoby se zdravotním postižením, v souladu s principy sociálního podniku.

01

Sociální princip

Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením v minimální míře 50%  z celkového počtu zaměstnanců. Znevýhodněným zaměstnancům poskytujeme psychosociální podporu zejména formou plánů individuálního vzdělávání, individuálním přístupem, poskytováním pravidelné zpětné vazby a podporou při zvládáni pracovních činnosti. Zaměstnanci jsou informováni o důležitých skutečnostech a jsou zapojováni do chodu, rozvoje a směrování podniku.

02

Ekonomický princip

Min. 51 % zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku, naplňováni jeho společensky prospěšných cílů, nebo na podporu nestátních neziskových organizaci.

Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří min. 75 % z celkových výnosů společnosti. Manažerské řízení není závislé na externím zřizovateli, na veřejné správě ani na jiném ekonomickém subjektu.

03

Environmentální princip

Usilujeme o environmentálně šetrný provoz. Využíváme takových technologií, které jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naši činnosti se snažíme využívat zejména obnovitelné zdroje.

04

Místní princip

Zaměstnáváme zejména místní obyvatele. Podporujeme rozvoj místní ekonomiky. V rámci práce s osobami se zdravotním postižením rozvíjíme spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, úřady práce, obecními úřady a podobně. 

bottom of page